မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာနှင့် လက်မှတ်များ ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် The Burma Medical Degrees Act (India Act VII, 1916) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၃/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/12/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/12/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။