စကားရပ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်သည့်ဥပဒေ

ဤဥပဒေသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော်လည်း ယင်းဥပဒေ၏ အာဏာသက်ရောက်သည့်နေ့မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်နေ့ဖြစ်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၁/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/11/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/12/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။