၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၀/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
24/09/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/10/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။