ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးသုတေသနဥပဒေ (၁၅/၁၉၇၃) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၇/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
17/09/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
17/09/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။