မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ အာဏာတည်သည်။ ဤဥပဒေဖြင့် The Land Acquisition Act (India Act ၁/၁၈၉၄) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၄/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/08/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/08/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။