မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေ

ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အမိန့်ကြော်ငြာစာထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှ စ၍ အာဏာတည်မည် ဖြစ်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၃/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/08/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/08/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။