မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေက(၄၀/၂၀၁၆) ကိုပြင်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
06/06/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
06/06/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။