၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ကောက်ပဲသီးနှံလယ်ယာခြံထွက် ပစ္စည်းဝယ်ယူမှုစည်းမျဉ်း သတ်မှတ်ရေးဥပဒေ

ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေမရှိပါ။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၅/၁၉၆၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
22/12/1962
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
22/12/1962
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။