အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၁၃/၁၉၉၁) ကို အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးဥပဒေဟု အမည်ပြောင်းလဲထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/01/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/01/2011
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။