၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ(ပြင်ဆင်ချက်)

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃၈/၁၉၆၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/12/1964
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/12/1964
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။