၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေကို ပြင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၇/၁၉၆၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/12/1963
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/12/1963
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။