စာပေနှင့်အနုပညာမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ

နိုင်ငံတော်သမ္မတ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ အာဏာတည်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုဥပဒေဖြင့် Myanmar Copyright Act (3/1914) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
24/05/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
24/05/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။