လောင်းကစားဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် လောင်းကစားဥပဒေ (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆/၁၉၈၆) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/05/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/05/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။