နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် The Boundaries Act (India Act 5-1880), Burma Code Volume X ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၃၁-၃-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၄/၂၀၂၀ ဖြင့် ဤဥပဒေသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစတင်ကာ အာဏာတည်သည်။

အမိန့်ကြော်ငြာစာ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/03/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/04/2020
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။