စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ

ဤဥပဒေအခန်း(၁၈) ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ဤဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီး တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးသည့်နေ့ရက်မှ စတင်အာဏာတည်ရပြီး ကျန်းပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှစ၍ အာဏာတည်သည်။

ယခုဥပဒေဖြင့် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၀/၂၀၁၄) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
15/03/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
15/03/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။