ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (နယကဥပဒေအမှတ် ၉/၁၉၉၈) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/02/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/02/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။