မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၈/၁၉၉၅) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/01/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
30/01/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။