မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးကောင်စီဥပဒေ (နယက ဥပဒေအမှတ် ၂/၂၀၀၀)ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၂၀၁၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/01/2019
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/01/2019
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။