နိုင်ငံခြားငါးဖမ်းရေယာဉ်များငါးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၁၉၈၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/04/1989
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
02/04/1989
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။