၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာ့အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေ (နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁၇/၂၀၁၁) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ဥပဒေကို လေ့လာနိုင်ရန် ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၂၀၁၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
23/01/2014
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
23/01/2014
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။