သစ်တောဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် သစ်တောဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၈/၁၉၉၂ ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။ အဆိုပါဥပဒေကိုလည်း အောက်တွင် လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရန် ဖော်ပြထားပါသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၉/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
20/09/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
20/09/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။