မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်း ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၁၄/၁၉၉၃) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၆/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
17/09/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
17/09/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။