လုပ်ငန်းခွင်သုံးပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများဆိုင်ရာဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ (၅) ပါ The Explosives Act, (India Act, 4, 1884) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဝန်ကြီးဌာနမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၇/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
13/06/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
13/06/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။