နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ဒုတိယအကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၆/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
13/06/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
13/06/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။