အမျိုးဇာတ်ပျက်ယွင်းခြင်းမှဖယ်ရှားသည့်အက်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၁/၂၀၁၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/04/2018
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/04/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။