ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၅/၁၉၈၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
21/03/1987
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
21/03/1987
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။