နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့၏ဥပဒေအမှတ် (၁၀/၁၉၈၈) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။ ယခုဥပဒေကိုပင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် (၄၀/၂၀၁၆) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၁/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/11/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
02/11/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။