တပ်မတော်အက်ဥပဒေ

ဤအက်ဥပဒေသည် ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁) ရက်နေ့တွင် စတင် အာဏာတည်သည်။ (ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကြည်းတပ်ဌာနခွဲ၏ ၂၄-၆-၁၉၆၀ ရက်နေ့စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၄/၆၀)၊ မြန်မာနိုင်ငံပြန်တမ်း၊ အပိုင်း -၁၊ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂) ရက်၊ စာမျက်နှာ ၉၄၂။

ဤအက်ဥပဒေကို စုစုပေါင်း (၆) ကြိမ်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၃/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/09/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/07/1960
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။