မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ

ဤဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၁-၆-၂၀၁၈ ရက်စွဲ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၊ ၄၈/ ၂၀၁၈ ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၁ ရက် (၁၃၈၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒုတိယဝါဆို လပြည့်ကျော် ၅ ရက်) နေ့တွင် စတင်အာဏာတည်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၉/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
06/12/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/08/2018
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။