တာတမံဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေအတွဲ(၄) ပါ The Embankment Act ၊ ဥပဒေအမှတ် (၄/၁၉၀၉) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/08/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/08/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။