အထူးထိမ်းမြားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၁/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/08/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/08/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။