ရေနံနှင့်ရေနံထွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် Burma Code Volume 5 ပါ The Petroleum Act. (INDIA Act XXX, 1934) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၀/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/08/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/08/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။