လျှပ်စစ်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၈၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/04/1984
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/04/1984
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။