ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၁/၂၀၁၄) ကိုရုပ်သိမ်းထားပါသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၃/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
13/07/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
13/07/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။