ပြည့်သူ့စာရင်းကိုင်များပျက်ကွက်မှုအက်ဥပဒေကိုရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများ အတွဲ(၁)ပါ The Public Accountants Default Act, 1850 ၊ ဥပဒေအမှတ် (၁၂/၁၈၅၀) ကို ရုပ်သိမ်းထားပါသည်

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၂/၂၀၁၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
11/07/2017
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
11/07/2017
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။