အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ယခုဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဥပဒေများ အတွဲ(၂) ပါ အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေ (၁၇/၁၉၅၀) ကို ရုပ်သိမ်းထားပါသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၉/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/10/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/10/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။