ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၆/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/08/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/08/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။