ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ခံစားခွင့်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၈၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/04/1988
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/04/1988
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။