မူးယစ်ထုံထိုင်းဘေဖြစ်စေတတ်သော ဆေးဝါးများဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၉၈၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/03/1988
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/03/1988
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။