ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများဥပဒေ (၁၈/၁၉၆၃) ကို ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/01/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/01/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။