တောရိုင်းတရိစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်များ ကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၉၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/06/1994
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/06/1994
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။