စစ်ဘက်ရာထူးနှင့် အဆင့်အခေါ်အဝေါ်များသုံးစွဲခြင်းကို ကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၆/၁၉၈၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/09/1989
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/09/1989
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။