၁၉၇၉ခုနှစ်၊စီးပွားရေးစီမံကိန်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုရည်မှန်းချက်များဆိုင်ရာဥပဒေ