The Evidence Act (India Act)

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၈၇၂
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/09/1872
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ဖြစ်သည်။

စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။