The Arbitration (Protocol and Convention)Act

ဥပဒေအမှတ်: 
၆/၁၉၃၇
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/01/1939
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်ပါသည်။

စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။