အထူးကာလစည်းကမ်းသတ်နှင့် အတိုးကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၁၉၅၀
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/08/1948
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။