ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်မှု အမြတ်အစွန်းခွန်အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၆/၁၉၄၈
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/12/1948
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။