ရုံးခွန်အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၈၇၀
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/04/1870
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ရုံးခွန်အက်ဥပဒေကို စုစုပေါင်း (၅) ကြိမ် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။