ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၁၉၄၈
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/01/1948
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ဤဥပဒေသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေအရ တရားစီရင်ရေးအတွက် ပြဌာန်းခဲ့သော ဥပဒေဖြစ်သည်။ ယခုဥပဒေကို ပြည်သူ့တရားသူကြီးအဖွဲ့ဥပဒေ ဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။