ပါလီမန်အမတ်များ( လစာနှင့် စရိတ်ကြေးငွေများ) အက်ဥပဒေ